The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in Ashuri

 

ܒ ܫܡܐ ܕ ܐܠܗܐ ܡܪܝܡܐ ܘ ܡܪܚܡܐ

ܩܐ ܟܠܝ ܥܠܝܡܐ ܒ ܝܘܪܘܦ ܘ ܐܡܪܝܟܐ ܓܪܒܝܬܐ

ܩܘܡܝܬܐ ܐܚܪܝܐ ܒ ܦܪܢܣܐ ܘ ܩܘܡܝܬܐ ܕܡܝܢܐ ܒ ܚܕ ܡܢܝܢܐ ܐܚܪܝܢܐ ܡܢ ܐܬܪܘܬܐ ܡܥܪܒܝܐ ܡܘܥܒܕܠܗܘܢ ܕ ܒ ܦܨܠܐ ܐܠܟܢܐ ܥܡ ܕܝܘܟܘܢ ܗܡܙܡܢ ܠܐ ܒܘܬ ܐܗܐ ܕ ܠܝܬܠܝ ܦܟܪܬܐ ܥܠ ܐܒܗܬܐ ܕ ܕܝܘܟܘܢ ܩܘܡܐ ܕ ܒܐܗܐ ܠܥܬܐ ܕ ܕܥܬܝܕ ܡܠܬ ܘ ܐܬܪܘܟܘܢ ܒܚܙܝܘܗܝ ܝܘܢ ܒ ܐܝܕܐ ܕ ܕܝܘܟܘܢܘ ܗܪ ܗܕܟܐ ܪܓܫܬܐ ܕ ܡܚܒܬܐ ܕ ܫܠܡܐ ܒ ܕܝܘܟܘܢ ܒܘܫ ܙܘܕܐܘ ܒܘܫ ܚܝܬܐ.

ܗܡܙܡܬܝ ܥܡ ܕܝܘܟܘܢ ܝܠܥ ܒܘܬ ܡܫܠܡܢܘܬܐ ܦܪܝܫܐܝܬ ܗܝ ܡܫܠܡܢܘܬܐ ܕ ܒ ܬܪܝܢ ܐܣܪܘܢܐ ܕ ܕܥܒܪ ܡܢ ܦܪܦܣܬܐ ܕ ܚܘܝܕܐ ܕ ܟܢܘܫܝܐ ܕ ܫܘܪܘܝ ܠ ܒܬܪ- ܕ ܡܚܦܛܢܘܬܐ ܚܝܠܢܬܐ ܦܝܫܠܗ ܡܘܥܒܕܬܐ ܕ ܐܗܐ ܬܘܛܝܬܐ ܓܘܪܬܐ ܦܝܫܐ ܡܘܬܒܬܐ ܒ ܕܘܟܐ ܕ ܚܕ ܕܫܡܢ ܡܙܕܝܢܐ. ܗܓܓܬܐ ܕ ܪܓܫܝܬܐ ܘ ܒܪܝܬܐ ܕ ܙܕܘܬܐ ܘ ܬܫܒܫܬܐ ܒ ܥܠܬܐ ܕ ܦܫܡܬܐ ܐܝܬܠܗ ܚܕ ܝܘܪܚܐ ܒ ܬܫܥܝܬܐ ܦܠܘܛܝܩܝܬܐ ܕ ܡܥܪܒܐ.

 ܒ ܐܗܐ ܟܬܒܐ ܒܐ ܝܘܢ ܒܥܝܝܐ ܕ ܗܘܝܠܝ ܗܓܝܬܐ ܥܠ ܐܗܐ ܙܕܘܬܐ ܕ ܡܥܪܒܐ ܒܪܝܬܘܗ ܝܠܗ . ܚܕܐ ܦܟܪܬܐ ܓܕܡܬܐ ܥܠ ܗܓܝܬܐ ܫܢܝܙܐ ܕ ܬܫܥܝܬܐ ܕ ܙܘܢܐ ܟܐ ܡܨܐ ܡܪܫܠܘܟܘܢ ܠܐܗܐ ܫܪܪܐ ܕ ܐܬܪܘܬܐ ܡܥܪܒܝܐ ܗܘܝܐ ܝܠܗܝ ܪܦܬܪܘܬܐ ܪܚܩܐ ܡܢ ܫܪܝܪܘܬܐ  ܕ ܒ ܬܦܩܬܐ ܕ ܗܘܝܐ ܝܠܗܝ ܒ ܐܚܪܝܢܐ ܡܠܬܐ ܘ ܐܬܪܘܬܐ  ܕ ܐܘܦ ܦܝܫܐ ܝܢܐ ܡܘܠܨܪܐ ܡܢ ܬܫܥܝܬܐ ܚܕܬܐ. ܬܫܥܝܬܐ ܒ ܡܥܪܒܐ ܡܠܝܬܐ ܝܠܗܝ ܡܢ ܢܟܘܦܬܐ ܡܢ ܩܘܠܘܬܐ ܢܟܦܬܐ ܡܢ ܥܓܙܬܐ ܕ ܡܠܬܐ ܒ ܓܘܢܐ ܐܚܪܝܢܐ  ܘ ܠܐ ܡܫܝܚܝܐ . ܣܝܘܡܐ ܕ ܬܫܥܝܬܐ ܕ ܕܝܘܟܘܢ ܒ ܚܝܠܢܘܬܐ ܝܢܐ ܒ ܢܟܘܦܬܐ ܕ ܬܦܚܬܐ ܕ ܕܡܥܐ ܒ ܫܡܐ ܕ ܬܘܛܝܬܐ ܒܝܠ ܩܬܘܠܝܩܝܐ ܘ ܦܪܣܒܬܪܝܐ ܘ ܝܢ ܒ ܫܡܐ ܕ ܡܠܬܐ ܒ ܕܘܪܐ ܕ ܦܠܫܐ ܩܕܡܝܐ ܘ ܬܪܝܢܐ.

 ܒ ܡܕܟܪܬܐ ܕ ܚܕ ܣܗܡܐ ܡܢ ܐܗܐ ܨܕܪܐ ܓܘܪܐ ܠܐ ܝܘܢ ܒ ܬܚܡܢܬܐ ܕ ܡܕܟܪܬܐ ܕ ܕܝܗܝ ܩܘܡܐ ܕ ܡܚܘܒܐ ܝܘܢ ܡܢ ܕܝܘܟܘܢ ܛܠܒܢ ܡܢ ܗܘܢܢܐ ܘ ܚܟܝܡܐ ܕ ܓܢܘܟܘܢ ܒܩܪܝܬܘܢ ܕ ܩܡܘܕܝ ܘܓܕܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕ ܡܥܪܒܝܐ ܪܥܫܠܗܝ ܡܢ ܒܬܪ ܟܡܐ ܕܘܪܐ ܘ ܟܡܐ ܐܣܪܘܢܐ ܘ ܩܡܘܕܝ ܦܟܪܬܐ ܠ ܪܥܝܢܐ ܓܘܢܝܐ ܦܝܫܐ ܝܠܗ ܡܘܥܒܕܬܐ ܡܢ ܒܬܪ ܥܒܪܬܐ ܕ ܪܒܐ ܕܘܪܐ ܪܚܩܐ ܘ ܠܐ ܩܐ ܟܬܪܐ ܕ ܩܐܡ؟  ܩܡܘܕܝ ܐܗܐ ܡܚܦܛܢܘܬܐ ܦܝܫܐ ܝܠܗ ܡܘܥܒܕܬܐ ܒܘܬ ܕܒܩܬܐ ܩܡ ܪܥܝܫܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܒܘܬ ܟܠܝܬܐ ܩܡ ܡܪܕܘܬܐ ܘ ܬܚܡܢܬܐ ܐܣܠܡܝܬܐ؟

 ܐܚܬܘܢ ܪܒܐ ܨܦܝܝ ܒܝܥܕܝܐ ܝܬܘܢ ܕ ܡܣܠܝܬܐ ܘ ܒܪܝܬܐ ܕ ܙܕܘܬܐ ܘ ܬܫܘܫܬܐ ܠܐ ܬܪܘܨܬܐ ܡܢ ܐܚܪܝܢܐ ܝܠܗ ܚܕ ܡܒܘܥܐ ܩܐ ܩܒܠܢܐ ܕ ܝܘܬܪܢܐ ܒ ܐܘܪܚܐ ܕ ܕܚܕܚܬܐ ܕ ܕܝܗ ܘ ܐܕܝܐ ܡܢܘܟܘܢ ܒܛܠܒܐ ܝܘܢ ܕ ܡܢ ܓܢܘܟܘܢ ܒܩܪܝܬܘܢ ܕ ܩܡܘܕܝ ܦܠܘܛܝܩܐ ܕ ܕܥܒܪܒܘܬ ܡܙܕܝܬܐ ܒ ܚܕ ܓܓܠܐ ܪܘܝܚܐ ܒܢܫܪܐ ܝܠܗܝ ܠ ܡܫܠܡܢܐ ܘ ܡܫܠܡܢܘܬܐ. ܩܡܘܕܝ ܒܢܝܢܐ ܚܕܬܐ ܕ ܕܘܢܝܐ ܡܚܘܒܐ ܝܠܗ ܕ ܬܚܡܢܬܐ ܡܫܠܡܢܬܐ ܦܝܫܐ ܪܘܦܝܬܐ ܠ ܡܪܙܐ ܘ ܗܪ ܡܐܟ ܕܥܒܪ ܠܐ ܦܝܫܐ ܡܘܚܙܝܬܐ ؟

ܩܐܡ ܛܠܒܬܐ ܕ ܕܝܝ ܐܗܐ ܝܠܗ :ܒܘܬ ܢܝܫܐ ܓܢܝܙܐ ܕ ܡܚܪܒܬܐ ܕ ܨܠܡܐ ܕ ܡܫܠܡܢܘܬܐ ܩܪܝܡܘܢ ܘ ܨܚܨܝܡܘܢ.

 ܒܥܘܬܐ ܬܪܝܢܝܬܐ ܕ ܕܝܝ ܡܢܘܟܘܢ ܝܠܗ ܕ ܒ ܒܪܩܘܠܘܬܐ ܡܢ ܚܕ ܡܢܝܢܐ ܓܘܪܐ ܡܢ ܥܒܘܕܘܬܐ ܦܝܫܐ ܡܘܥܒܕܐ ܒܘܬ ܥܠܕܝܬܐ ܘ ܕܝܢܘܬܐ ܠܐ ܕܘܙ ܚܦܛܘܢ ܕ ܗܘܝܠܗܘܟܘܢ ܛܒܐ ܐܠܟܢܐ ܘ ܩܕܡܝܐ ܡܢ ܐܗܐ ܬܘܛܝܬܐ .ܩܪܝܬܝܩܝ ܬܪܘܨܬܐ ܣܢܩܬܐ ܝܠܗ ܕ ܐܚܬܘܢ ܗܘܝܠܘܟܘܢ ܦܪܡܝܬܐ ܬܪܘܨܬܐ ܡܢ ܟܝܢܐ ܘ ܛܘܡܣܐ ܕ ܗܘ ܒܝܝܐ ܝܢܐ ܡܙܕܝܠܘܟܘܢ ܡܢܗܝ. ܠܐ ܝܘܢ ܟܠܝܐ ܠ ܚܒܪܝ ܕ ܐܚܬܘܢ ܗܘܝܠܘܟܘܢ ܩܪܝܬܐ ܕ ܕܝܝ ܘ ܝܢ ܩܪܝܬܐ ܐܚܪܝܢܐ ܡܢ ܡܫܠܡܢܘܬܐ . ܗܝ ܕ ܒܛܠܒܐ ܝܘܢ ܡܢܘܟܘܢ ܐܗܐ ܝܠܗ: ܩܐ ܕܝܝ ܠܐ ܗܠܘܢ ܦܣܣܐ ܕ ܕ ܒ ܬܪܝ ܦܬܘܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܐ ܡܥܕܝܠܗܘܢ ܡܢ ܩܝܘܡܐ ܕ ܬܪܘܪܝܣܬܐ.

ܝܘܠܦܢܐ ܬܪܘܨܐ ܫܩܘܠܘܢܠܗܝ ܡܢ ܡܒܘܥܐ ܐܨܠܝܐ ܘ ܩܕܡܝܐ . ܛܒܐ ܕ ܒܘܬ ܡܫܠܡܢܘܬܐ ܝܠܘܦܘܢ ܠܗܘܢ ܡܢ ܟܬܒܐ ܕ ܩܘܪܐܢ ܘ ܚܝܘܬܐ ܕ ܢܒܝܐ ܓܘܪܐ ܕ ܕܝܗܝ. ܡܚܘܒܐ ܝܘܢ ܕ ܡܢܘܟܘܢ ܛܠܒܢ ܕ ܒ ܦܨܠܐ ܐܠܟܢܐ ܩܪܝܡܗܘܢ ܠ ܟܬܒܐ ܕ ܩܘܪܐܢ . ܐܚܬܘܢ ܗܠ ܐܕܝܐ ܩܪܝܬܘܢ ܠ ܬܘܠܡܕܐ ܕ ܐܢܒܝܐ ܕ ܡܫܠܡܢܘܬܐ ܘ ܐܨܠܐ ܐܢܫܝܐ ܕ ܕܝܗܝ. ܝܐܪܒ ܐܓܪܬܐ ܕ ܡܫܠܡܢܘܬܐ ܫܩܝܠܘܗ ܝܬܘܢ ܡܢ ܡܢ ܡܒܘܥܐ ܐܚܪܝܢܐ ܫܘܩ ܡܢ ܡܥܛܘܢܘܬܐ ܬܓܡܝܐ؟

ܝܐܪܒ ܗܠ ܐܕܝܐ ܡܢ ܓܢܘܟܘܢ ܒܘܩܪܐ ܝܬܘܢ ܕ ܕܐܟܝ ܬܚܢܝܬܐ ܕ ܡܫܠܡܢܘܬܐ ܡܘܢܬܝܠܗܘܢ ܒ ܕܘܢܝܐ ܡܫܬܐܝܣܝ ܡܪܕܘܬܐ ܟܡ ܓܘܪܬܐ ܥܠܡܝܬܐ ܘ ܚܟܝܡܐ ܓܘܪܐ ܘ ܬܚܡܢܢܐ ܪܒܐ؟

ܡܢܘܟܘܢ ܒܛܠܒܐ ܝܘܢ ܕ ܠܐ ܗܠܘܢ ܦܣܣܐ ܕ ܦܝܫܐ ܒܪܝܬܐ ܚܕ ܚܕ ܪܚܩܝܘܬܐ ܡܬܪܓܫܢܬܐ ܕ ܦܝܫܬܐ ܝܠܗ ܒܪܝܬܐ ܒܝܕ ܐܚܪܝܢܐ ܕ ܦܝܫܐ ܫܩܠܬܐ ܕܝܢܘܬܐ ܬܪܘܨܬܐ ܡܢܘܟܘܢ .

 ܐܦܢ ܕ ܟܘ ܚܕ ܦܪܨܘܦܐ ܠܐ ܡܨܐ ܡܠܝܠܗܘܢ ܐܢܐ ܕܘܟܢܐ ܣܦܝܩܐ ܒ ܬܚܡܢܬܘܟܘܢ ܒ ܢܦܫܢܝܘܬܐ ܐܝܢܐ ܟܠ ܚܕ ܡܢܘܟܘܢ ܐܝܬܠܗܝ ܡܨܝܬܐ ܕ ܒܪܐ ܚܕ ܓܫܪܐ ܒܘܬ ܡܡܠܝܬܐ ܕ ܕܝܗ ܒ ܓܢܗܝ ܘ ܒ ܐܚܝܢܐ ܪܚܡܐ ܠ ܚܕܪܘܢܐ. ܡܚܦܛܢܘܬܐ ܒܘܬ ܡܠܝܬܐ ܕ ܐܗܐ ܣܦܝܩܘܬܐ ܟܐ ܡܨܝܐ ܗܘܝܐ ܒܪܝܢܬܐ ܕ ܒܘܩܪܐ ܚܕܬܐ ܒ ܪܥܝܢܐ ܡܚܦܛܢܐ ܕ ܥܠܝܡܐ ܕܕܝܘܟܘܢ ܘ ܚܕ ܡܚܦܛܢܘܬܐ ܒܘܬ ܡܫܟܚܬܐ ܕ ܦܪܣܬܐ ܛܒܐ ܒܘܬ ܡܕܥܝܬܐ ܠ ܫܪܪܐ ܚܕܬܐ. ܒܘܬ ܐܗܐ ܡܢ ܐܗܐ ܦܪܣܬ ܩܒܠܗܘܢ ܝܘܬܪܢܐ ܒܘܬ ܦܪܡܝܬܐ ܬܪܘܨܬܐ ܕ ܡܫܠܡܢܘܬܐ ܕ ܒ ܪܓܫܐ ܕ ܩܒܠܬܐ ܕ ܡܫܬܠܢܘܬܐ ܒܝܕ ܕܝܘܟܘܢ ܒ ܩܐܡ ܣܢܣܠܐ ܕ ܕܥܬܝܕ ܗܘܝܠܗܝ ܦܪܣܬ ܕ ܪܫܡ ܠ ܬܫܥܝܬܐ ܕ ܐܢܐ ܩܘܡܝܬܐ ܒܝܠ ܡܫܠܡܢܘܬܐ ܕ ܡܥܪܒܐ ܒ ܚܕ ܬܚܡܢܬܐ ܒܘܫ ܒܗܪܢܬܐ ܘ ܚܕ ܟܪܒܐ ܘ ܚܡܬܐ ܒܘܫ ܒܨܘܪܬܐ.

ܣܝܕ ܥܠܝ ܚܡܢܥܝ

فیس بوک Facebook فارسی English
All Rights Reserved by Al-Mustafa International University © Copyright 2014