The Message of Imam Khamenei to the Youth in Europe and North America, in taleshi

 

Bismillahir-Rəhmani-Rəhim!

Bo Avropə və Şimali Amerkə həmmə cıvononro!

Fransədə tojə təşkil bə hadisə və jıqonə hadisəon bəzi ğərbiyə məmləkətonəndə mınış məcbur karde ki çəvon barəndə dim bə dim de şımə sıxan bıkəm. Az de bşımə cıvonon qəp jedəm ne ım dəliləndə ki bə şımə dədəon iyən inəon əhəmmiyət doydə nim ,bəlkəm, boçimi xoto ki şımə millət və sərzəmini tale şımə dastonəndə vindəm və həğiğəti tələb karde hissi şımə dılonədə bəyji və huşin hiss kardedəm. Həmçinin ım məktubəndə şımə siyasətçiyon və devləti rəsmiyonəndə kom ni .çiyonki bovəm heste ki əvon zıne zıne siyasəti roşon sədağət və səhihə royku coşon kardə. Çıman sıxan şıməndə islami barəndəy və məxsusən islamiku bə şımə rosniyə bə sima barəndəy. Dəvardə 20 soriku bə ım tərəf yəni təğribən səvet hukuməti ləğv be bəpeştə veyə fəaliyəton təşkil bən ta ım yolə din bənə qləy dəhşətinə deşmeni vırəndə nışon doə bıbo. Tars və nifrəti hissi icod karde və çəyku bəhrə barde təəssuf ki ğərbi siyasiyə tarixdə dırozə təcrubəş heste az pidəm ni ısət bə muxtəlif dəhşəton ki desbə ısət ğərbiyə millətonro təşkilışon kardə işarə bıkəm şımə ıştən tarixdə bə tojə tənğdiyə təhğiğon diğğət bıdən moşahidə bəkan ki tojə nıvıştə bə tarixədə ğərbiyə devləton ğeyri sədağətinə rəftoron dınyo coqlə milləton və mədəniyətonəndə mızəmmət bəy. Avropa və Amerkə tarixədə odəmon bə nokəti qəteyku şərmışon heste və xəcolət kəşedən,isteımari devrəku səşon bəji qətə Ranqinə puston və ğeyri xıristiyənon həxədə təşkil doə sitəmiku xəcolət bardedən. Şımə muhəğğiğon və tarix ənıvışton məzhəbi nomədə katolik və provaslavon miyonədə odəmon xuni bə zəmin ekardeyku həmçinin1-2 minnə beynəlxalğə muharibəndə milləton və toyfan nomədə təşkil bə canqonku ve ciddi şərmin və xəcolətinhestin .ım məsələ ıştən bə tərifi loyığe. Və çıman hədəf çı yolə siyahiku bə qləy baxşi işarə kardeku tarixi mızəmmət karde ni bəlkə şıməku tələb kardedəm ıştə ruşınə fikonku(alimonku) bıparsən boçi ğərbəndə umumiyə vicdan bəpe çandə da soron və bəzi vaxtonədə çandsa sor bəpeştə oğo və aqah bıbon. Boçi bə umumiyə vicdanon diğğət doe və çəvon barəndə təhğiğ karde bəpe ve ğədimiyə vaxtonəndə təşkil bə məsələon barəndə bıbo ne ha rujnə məsəlonəndə. Boçi muhimmə məsələonəndə əcumlədə de islami mədəniyət və fikron dim bə dim be metodi barəndə umumiyə oğoətiku mane təşkil kardedən.Şımə ve çok zınedən ki təhğir və nifrət və pesoxtə bə tarsi icod karde cokəson həxədə ə sitəmqərə xal ğəzənc bıkə hərəkəton mıştərəkə na şərayeton bənsət mı pidə ıştanku bıparsom ki boçi dəhşət təşkil bıkə kanə siyasət ım kərə ve ciddi islam və mıslmononış hədəf qətə. Boçi ımrujnə dınyoəndə ğıvvə saxtar pidəşe islamiyə fikr kəno və çərçivəndə ğəror bıqəto Məqər çı məınaon və faydon islaməndə bə yolə ğıvvon bərnaməon piyarış kardedən və islamiku səhvə sima nışon do kom qlə faydon sayədə təımin bedən .Pəs çıman əvvəlnə tələb ıme ki bə islami ələyh əxtə bevəcə təbliğaton niyyəti barəndə sual və təhğiğ bıkən .Çımı 2 minnə tələb ıme ki əxtə veyə mənfiyə təbliğaton vədə ıştə fikri bəyon kardeku bə nav har qlə vasitəku bə kəno dinıku dim bə dimə məlumat bə dast biyən. Səlomətə məntiğ bais bedə ki heç nıbo bıznəmon əviku şıməni çəyku tılovınedə və fərol doydə ya torsonedə çiçe və çı mahiyətış heste? Az votedə nim ki çımı  zıne və ya cokəson zıne islamiku ğəbul bıkən ,bəlkəm, votedəm ki icazə mədən ımrujnə dınyoəndə ım əsər bınə həğiğət ğərəzon və notəmizə hədəfonəndə bə şımə rosniyə bıbo. Icazə mədən de riyakarəti ıştə dasti jiyədə bə terroriston bənə islami numayəndon nışon bıdən. Islami çəy əsliyə mənbəon royku bıznən. De islami kərimə ğıron və Xıdo rəsul(s) jimoni royku oşno bıbən .Az iyo pidəme sual bıkəm aya desbə ısət ıştən be vasitə və dim bə dim bə mıslmonon ğıron muraciəton kardə? Aya islami peyğəmbər(s) təılimaton və çəy insoni və əxlağiyə təlimatonın handə ?Aya desbə ısət ğəyrəz mediyaonku islami peyğomın və mesajonın coqlə mənbəonku bə dastın vardə ?Aya ıştəku sualın kardə ki həminə islam çokonə və bə çı foydə əsosi mıtəmadiyə əsronəndə dınyo ən yolə elmi və fikriyə mədəniyətış perosniyə və yolə alimon və mutəfəkkironış tərbiyət kardə ?Az şıməku pidəme icazə mədən pesoxtə bə səhvə hərəkətonəndə şımə və həğiğəti miyonədə atifi və hissiyə mane təşkil bıbo və bənə qləy be tərəfə hakim hıkm doe şərayiti şımə dastiku xaric bıkən Imrujnə rabitəon ya əlağon bərğəror kardeyu bə vəsiləon coğrafiyaiyə sərhəddonış miyoniku bardə .Icozə mədən şıməni pesoxtə bə sərhəddon və fikronəndə muhasirə bıkən. Hər çənd heç kəs coyli nibəzne bino bə fasiləon və ya problemon pur ya çok karde ,əmmo har nəfər şımə dıləku bəzne ıştən və ıştən ətrofi oğo karde məğsədəndə ə təşkil bə fasiləon və problemon piyu fik və insofiku qləy pard təşkil bıkə. Im problem islam və şımə cıvonon miyonədə ki nakonə problemon əsosənsə təşkil bə hər çənd bevəc və norohət əkə heste, əmmo bəzne şımə təcəssus əkə və nəvə zehnonəndə tojə sualon təşkil karde. Hərəkət ım sualon cəvobi pəydo kardeyu tojə həğiğəton kəşf kardeyu şımə vədə çokə fursəton ğəror bədoy .buçimi əsos be vasitə və dim bə dim islamiku məlumat bə dast vardeyu ım fursəti dastdə mədən ta bəlkəm, həğiğəti vədə şımə məsuliyət ğəbul bıkə hərəkətonəndə omə nəslon ğərb və islami həmkarəti karde tarixi kamə əzyət və rohətə vicdanəndə bınvışton.

 

Seyyed əli Xamenei

21 Yanvar 2015

فیس بوک Facebook فارسی English
All Rights Reserved by Al-Mustafa International University © Copyright 2014